Openbare Dalton Basisschool De Tweemaster

Daltononderwijs sluit goed aan op de eisen en verwachtingen die de maatschappij stelt. Wij letten goed op de ontwikkelingen om ons heen en stellen ons onderwijs daarop af. Dalton is daarom een uitstekende voorbereiding op de toekomst. Daarin zijn drie uitgangspunten belangrijk: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Verantwoordelijkheid
De Tweemaster heeft vertrouwen in de mogelijkheden van ieders kind. De groepsleerkracht maakt met elk kind afspraken over wat het kind in een bepaalde periode moet leren en moet doen. Achteraf legt de leerling verantwoording af aan de leerkracht. Zo leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Dit noemen ze ook wel vrijheid in gebondenheid.

Zelfstandigheid
De Tweemaster wil de kinderen zo veel mogelijk opleiden tot zelfstandig denkende en handelende individuen.  Het daltononderwijs is er daarom op gericht om kinderen, waar mogelijk, zelf initiatieven te laten nemen en zelf te laten kiezen in welke volgorde zij hun taken willen uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat kinderen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Uiteraard houden wij daarbij rekening met de verschillen tussen iedereen.

Samenwerking
De Tweemaster vindt samenwerking erg belangrijk. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt er veel zelfstandig gewerkt. De groepsleerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Het initiatief blijft zoveel mogelijk bij het kind, terwijl de leerkracht dit proces begeleidt. Al doende leren de kinderen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.

Borging
Elke Daltonschool is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV geeft certificaten aan (basis)scholen als zij kunnen laten zien dat de kernwaarden op goede wijze in de praktijk worden vormgegeven. Elke Daltonschool neemt deel aan de vierjaarlijkse zelfevaluatie en visitatie. Door netwerkbijeenkomsten, scholing en de opleiding tot Daltonleerkracht ontwikkelen wij ons Daltononderwijs voortdurend en blijft de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd.