Nieuwe kleuters

Het aanmelden van nieuwe kinderen (0-4 jaar) gebeurt als volgt:

– U maakt telefonisch (0180313907) dan wel via e-mail (info@jbs-deterp.nl) een afspraak met de schoolleider, Karin Kalisvaart, voor een introductiegesprek en een rondleiding.

– Indien u uw kind wilt inschrijven op Jenaplanschool De Terp, vult u het inschrijfformulier in, welke u heeft gekregen tijdens het introductiegesprek met de schoolleider.

– Het burgerservicenummer van uw kind moet op het inschrijfformulier goed ingevuld zijn. Zonder BSN-nummer kan de school uw zoon/dochter niet  inschrijven.

– Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier levert u in bij de schoolleider.

– Circa 5 weken voordat uw kind 4 wordt, ontvangen u en uw kind, van de stamgroepleidster, een uitnodiging voor een gesprek.

Inschrijving gaat op volgorde van bevestigde aanmelding. Broertjes en zusjes van kinderen die al op De Terp zitten hebben echter voorrang. Ons streven is het aantal jongens en meisjes evenredig te verdelen over de onderbouwgroepen, evenals de zorg en ondersteuningstijd die de kinderen nodig hebben.

Zij-instromers

Voor oudere kinderen (5-12 jaar), die tussentijds van school willen wisselen, volgen wij een toelatingsprocedure op basis van dit aannamebeleid. De procedure bestaat uit:

– een verkennend gesprek tussen ouders, schoolleider en intern begeleider,

– contact met de intern begeleider en evt. leerkrachten van de school van herkomst,

– een aantal observatiedagen op De Terp,

– een leerlingbespreking met de betreffende groepsleerkrachten waar het kind evt. geplaatst zou kunnen worden,

– de schoolleider neemt uiteindelijk de beslissing bij een verzoek tot tussentijdse schooloverstap

Binnen het Jenaplanconcept kunnen wij in principe werken met vrij grote leerlingaantallen per stamgroep. Vanaf 28 leerlingen per groep bekijken we echter nadrukkelijk of er bij aanmelding van een kind realistische mogelijkheden zijn voor een succesvolle aanname. Ook is het essentieel dat het kind zich aan kan passen aan de werkwijze van Jenaplan, waarbij een bepaald niveau van sociale vaardigheden en zelfstandigheid wordt verwacht.