MR de terp

Algemeen

Wat doet de MR?
Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. In deze medezeggenschapsraad zit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders om mee te denken over het beleid van en ontwikkelingen op de school (denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als verkeersveiligheid of pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR mee (zoals onderwijstijd/ vakantierooster of ouderbijdrage), en op andere zaken adviseren we vooral.

Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl

Naast dat we de school actief willen ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs, vinden we het van belang om een aanspreekpunt te zijn voor ouders en transparant te communiceren wat we doen. Daarom kunt u de agenda’s en vastgestelde notulen van onze vergaderingen hier vinden. Heeft u vragen, input of wilt u een keer (een gedeelte) van een MR vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen via mr@jbs-deterp.nl. Of spreek één van ons gewoon eens aan!

Wie zijn wij?

MR De Terp bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders.
De drie ouderleden zijn:

  • Leontien Hirs (voorzitter) – moeder van Anna en Jens
  • Judith Schuurman (penningmeester) – moeder van Tibo, Faas en Boaz
  • Marjolein Schepers – moeder van Ive en Rubi

De drie leerkrachten zijn:

  • Sabine van Boheemen (secretaris)
  • Anita Wieser
  • Mariët van ’t Hart

Marjolein Schepers is naast de MR ook lid van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de Scholengroep Holland (SGH – www.scholengroepholland.nl), waar onze school bij aan gesloten is. De GMR behartigt zaken die alle 13 scholen van de SGH aangaan.

Hoe werken we?
De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 8x per schooljaar (zie ‘vergaderdata’). De vergaderingen van de MR zijn voor een groot deel openbaar. De directeur is een deel van elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Tijdens de ouderbijeenkomst aan het begin van ieder schooljaar blikken we als MR met u terug op de activiteiten het voorgaande jaar en delen we met u de begroting van het komende schooljaar en realisatie van het afgelopen schooljaar.

MR-documenten

huishoudelijk regelement Jaarplan Regelement Statuut